Про журнал Співробітництво Архів Передплата Реклама Контакти Карта сайту

рус
 
 

Свiжий випуск
6/2013
Архiв по рубриках
Віч-на-віч
Події
Світло нашого міста
Сучасна світлодіодна техніка
Light-проект
Архітекторам та дизайнерам
Професійний досвід
Проектування
Обладнання та технології
Дослідження
Наука, норми
Фактор світла
Презентація світлотехнічних компаній
Зміст
Нові пропозиції
Словник світлотехнічних термінів
Каталог світлотехнічних компаній
На головну Пошук

Співробітництво

Редакція журналу “Світло люкс” запрошує авторів для співпраці на рекламній та гонорарній основі.

Матеріали, що відповідають тематиці журналу надсилайте до редакції в такому вигляді:

Текст

 • платформа типу IBM – формати DOC, RTF + принтерна роздруківка
 • шрифт Times New Roman;
 • розмір шрифту 12;
 • формат – 1 колонка, текст без переносів, з абзацами, одинарним міжрядковим інтервалом, вирівнюванням тексту по ширині;
 • в тексті малюнки визначаються наступним чином: рис. 1.;
 • фото, картинки до тексту висилаються окремими файлами згідно з вимогами до зображень.

Зображення (слайди, фото, картинки, графіки, схеми и т.ін.)

Графічні файли формат TIFF, EPS (CMYK – модель) розрізнення 300 dpi, розмір повинен відповідати розміру у журналі (не менш 6х6 см.).

Інформація для авторів рубрики “Дослідження”

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Рукописи (підписані всіма авторами) надсилаються в двох примірниках з двома наборами ілюстрацій; а також в електронному вигляді у форматі MS Word.
 2. У редакцію надаються:
 • текст статті у форматі *.rtf або *.doc;
 • відомості про авторів.

За необхідності додаються окремі файли:

 • таблиці (*.rtf або *.doc)
 • рисунки (*.bmp; *.tif; *.jpg)
 1. допускається архівація матеріалів з використанням програм RAR та ZIP.
 • Максимальний обсяг рукопису 8 сторінок, включаючи список літератури, анотацію (обсягом не більше 250 слів), таблиці і підписи до рисунків.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕКСТУ

 1. В статті (згідно з постановою Президії Вищої атестаційної комісії України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 р. №7-05/1) мають бути такі розділи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження, з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.
 2. В тексті мають міститися: УДК; заголовок статті; прізвище та ініціали авторів; анотація; список літератури.
 3. анотація передує основному тексту і надається двома мовами – російською та українською.
 4. Усі формули повинні бути пронумеровані арабськими цифрами в круглих дужках з правої сторони аркуша.
 5. Посилання на літературу нумеруються арабськими цифрами в квадратних дужках й надаються в порядку їхнього першого згадування в статті.
 6. посилання на рисунки та таблиці мають послідовну нумерацію, наводяться в дужках (рис.1, табл. 1), виділяються напівжирним шрифтом.
 7. Текст друкується на одній стороні аркуша шрифтом Times New Roman, розмір – 12 pt, через один інтервал, в одну колонку, без переносів, з абзацами, поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РИСУНКІВ І ТАБЛИЦЬ

 1. Всі ілюстрації і таблиці послідовно нумеруються і надаються окремими файлами.
 2. мінімальний розмір ілюстрацій 5х6 мм. Розділення 300 dpi.
 3. Інформація в таблицях і на графіках не повинна дублюватися.
 4. Таблиці повинні мати заголовки, а малюнки – назви.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

 1. кожна позиція в списку літератури містить:
  • прізвища і ініціали всіх авторів;
  • повну назву статті (дисертації та ін.);
  • повну назву журналу, книги, збірника;
  • рік видання;
  • том і номер, частину;
  • місце видання і назву видавництва (для книг, збірників);
  • номери сторінок, на яких розміщено публікацію, чи загальну кількість сторінок у книзі, дисертації тощо.
 2. Кожна позиція розміщується з нового рядка.
 3. в переліку мають бути зазначені всі роботи, згадані в тексті статті.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Авторам необхідно на окремому аркуші та окремим файлом надати стислу інформацію про себе:

 • П. І. Б.;
 • звання, посада, вчений ступінь;
 • місце основної роботи (назва організації і підрозділу, поштовий індекс і адреса);
 • контактний телефон, номер факсу;
 • електронна адреса;
 • коло наукових інтересів.

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ

 • Усі рукописи проходять рецензування, ретельний відбір та редагування і за необхідності повертаються авторам на доопрацювання.
 • Редакція залишає за собою право відхилити рукописи, оформлення яких не відповідає вищевикладеним вимогам.

Шановні автори, виконання рекомендацій щодо оформлення вихідних матеріалів гарантує їх оперативну та якісну підготовку до друку.

 

 

 

 

©2007 Світло Lux
Дизайн от Conus